เรากำลังหาผู้ร่วมงานมาเป็นส่วนนึงที่สร้างสรรค์งานด้วยกัน
ในตำแหน่ง หน้าที่ตามรายละเอียดข้อมูลด้านล่างนี้

ผู้ออกแบบกราฟฟิค

รายละเอียด:

 • • มีความคิดในการสร้างสรรค์รูปแบบงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบของเวที พื้นที่-สถานที่จัดงาน
 • • รู้จักออกแบบการใช้งานที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณ และเวลา
 • • สามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนวคิดให้ผู้ร่วมงานเข้าใจและเห็นภาพได้
 • • สามารถออกแบบงานครอบคลุมตรงตามโจทย์ที่ได้รับ
 • • สามารถออกแบบเค้าโครงของงานได้

คุณสมบัติ:

 • • จบการศึกษาด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิค มัลติมีเดีย หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • • สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe illustrator, Photoshop, Sketch Up ได้.
 • • สามารถทำงานนอกสถานที่ ออกเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้
 • • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • • มีอัธยาศัยดี สามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้
 • • สามารถทำงานในสภาวะภายใต้ความกดดันได้

 

ฝ่ายประสานงาน

รายละเอียด:

เรากำลังมองหาผู้ประสานงาน ที่มีความละเอียด สามารถรวางแผนการทำงานได้ ต้องเป็นผู้ที่ติดต่อกับโรงแรม หรือเจ้าของสถานที่ และลูกค้า เพื่อให้การจัดงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานหลาย ๆ อย่างได้ รู้จักคิดนอกกรอบ สามารถดูแล ให้งานประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดทุกกระบวนการอย่างสมบูรณ์

คุณสมบัติ:

 • • จบการศึกษาวุฒิระดับปริญญาขึ้นไปในสาขาด้านนิเทศศาสตร์, ศิลปศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • • สามารถสื่อภาษาอังกฤษได้
 • • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
 • • สามารถออกทำงานนอกสถานที่ ต่างจังหวัด หรือในต่างประเทศได้
 • • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • • มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะได้
 • • สามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ดี
 • • สามารถอดทนต่อความกดดันในการทำงานได้

 

ช่างเทคนิค

รายละเอียด:

ดูแลรับผิดชอบการใช้งาน บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเสียง ภาพ แสงไฟ ต่าง ๆ ของบริษัท ให้สามารถใช้งานได้
และประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร

คุณสมบัติ:

 • • เพศชาย อายุระหว่าง 18 – 25 ปี
 • • จบการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
    ด้านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน
 • • สามารถออกทำงานนอกสถานที่ ต่างจังหวัดได้
 • • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • • ถ้ามีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • • มีความอดทนในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ดี

 

พนักงานขับรถ

รายละเอียด:

 • • รับ – ส่งพนักงาน ไปตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด หรือ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 • • ดูแลรับผิดชอบการใช้งาน ทำความสะอาด บำรุงรักษา ตรวจสภาพรถยนต์-ยานพาหนะ ของบริษัทให้สามารถพร้อมใช้งาน
 • • ดูแลรับผิดชอบการต่อภาษี พรบ. และประกันภัยของบริษัท
 • • ติดต่อประสานงาน ส่งเอกสาร หรืออุปกรณ์ ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ตามงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ใบขับขี่) ถ้ามีใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่ (6 ล้อ ขึ้นไป) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • • รู้จักเส้นทางต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
 • • สามารถออกทำงานนอกสถานที่ ต่างจังหวัดได้
 • • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • • มีความอดทนในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ดี

 

มีความสนใจอยากสมัครงานตำแหน่งใด สามารถติดต่อสอบถาม

หรือ ส่งข้อมูลประวัติได้ที่ อีเมล: admin@cosmos-av.com หรือ cosmos.hr@cosmos-av.com

บริษัท คอสมอส เอวี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

44/1-2 ซอย รามคำแหง 21 (นวศรี)

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: (+66) 2 718 8548-50

อีเมล: admin@cosmos-av.com

        andrew@cosmos-av.com

        angela@cosmos-av.com

www.facebook.com/CosmosAV

 

บริษัท คอสมอส เอวี โปรดักท์ชั่น จำกัด (สิงคโปร์)

"